Verpleegkundig kinderdagverblijf

Pallieterburght heel gewoon, maar net iets anders
Binnen het verpleegkundig kinderdagverblijf Pallieterburght bestaan drie dagopvanggroepen, te weten Duikelaar, Robbedoes en Pippeloen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met complex medische problematiek kunnen hier terecht. Pippeloen is een opvang plus voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Alle groepen zijn verticale groepen. Uitgangspunt binnen Pallieterburght is dat het kind ondanks zijn medische aandoening zoveel mogelijk gewoon kind mag zijn. De dagopvang wordt geboden binnen een veilig, voorspelbaar, stimulerend klimaat, waarbij het kind kan spelen, ontwikkelen en ontdekken. Er wordt gebruik gemaakt van een dagprogramma waarbinnen activiteiten zijn verwerkt gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden.

Klik hier voor de algemene folder  

Voor welke kinderen?
Op Robbedoes en Duikelaar bieden we kleinschalige opvang voor kinderen met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Deze specialistische verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door kinderverpleegkundigen, de verpleegkundige zorg staat centraal binnen deze opvang. De kinderverpleegkundigen werken nauw samen met een jeugdzorgwerker beide zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat op de groep, en de ontwikkelingsstimulans van de kinderen.

Opvang op Robbedoes en Duikelaar
Hierbij gaat het om kinderen van 0 tot 5 jaar, waarbij er sprake is van complexe somatische problematiek. Het betreft verpleegkundige dagopvang voor kinderen die vallen onder de intensieve kindzorg. Hierbij gaat het om kinderen van 0 tot 5 jaar die intensieve zorg nodig hebben, waarbij er sprake is van complexe somatische problematiek. Welke kinderen vallen er onder de intensieve kindzorg?

 1. Als er behoefte is aan 24-uurs toezicht, waarbij wordt verstaan dat er onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende 24-uur noodzakelijk is.
 2. Als het kind specifieke verpleegkundige zorg nodig heeft op geplande en ongeplande tijden waarbij hulp binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Het kan gaan om kinderen met een lichtere complexe problematiek. In alle gevallen zal het gaan om kinderen die onder behandeling staan van een specialist.

Intensieve kindzorg is er voor kinderen met:

 • (ernstige) Hartaandoeningen;
 • Luchtwegproblemen;
 • Ontregelde epilepsie;
 • Medisch specialistische zorg zoals canule/beademingszorg;
 • Nieraandoeningen;
 • Stofwisselingsziekte;
 • Behoefte aan extra zuurstof;
 • Monitor bewaking;
 • Infuustherapieën.

Plusopvang
Voor kinderen die niet naar reguliere dagopvang kunnen vanwege een extra zorgvraag hebben een groep voor kinderen met een lichte zorgvraag. Op Pippeloen kunnen de kinderen extra ontwikkelingsondersteuning krijgen, maar ook de nodige verpleegkundige zorg. Dagelijks is er een kinderverpleegkundige aanwezig die ondersteuning biedt aan het team. Voor de kinderen zonder verpleegkundige zorgvraag wordt de zorg begeleid door een gespecialiseerd groepsleider en kan er een orthopedagoog geconsulteerd worden.In een huiselijke omgeving wordt gezongen, gespeeld en wordt er samen met de professionals en ouders een individueel zorgplan opgesteld waarin we werken aan een positieve stimulering van de ontwikkeling. Wij beschikken over een snoezelkamer, aangepast spelmateriaal, buitenspeelplaats en een slaapkamer waar ieder kind zijn eigen bedje heeft. Logopedie, fysiotherapie en ergotherapie kunnen plaatsvinden op de groep. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig in de ontwikkeling en spreekt gerichte begeleiding in een kleine groep u aan, dan kunt u contact opnemen met Annemieke van Steenoven annemiekevansteenoven@enver.nl. Dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren van 8:00 tot 17:30u. De opvang voor kinderen van Pippeloen wordt gefinancierd door de gemeente of vanuit de zorgverzekeringswet. In beide gevallen is een indicatie noodzakelijk. De aanvraag kunnen wij met u verzorgen in overleg met huisarts, kinderarts of het jeugdteam uit uw gemeente waar u woonachtig bent.

Pallieterburght 

Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

010 450 3562 • pallieterburght@enver.nl