Kwaliteit

Vereniging Verpleegkundige Kindzorg

Zowel Pallieterburght als Enver is aangesloten bij de brancheorganisatie VGVK. Sinds april 2018 zijn de brancheorganisaties VGVK en BMKT samengevoegd tot één organisatie. De brancheorganisatie is er voor organisaties die zorg bieden op het gebied van de gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg in Nederland, en randvoorwaarden creëert voor aanbieders van intensieve kindzorg. Pallieterburght voldoet aan de kwaliteitseisen van de brancheorganisatie. De organisatie zet zich de komende jaren vooral in voor het bevorderen van kwaliteit en de ontwikkeling van gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg, door een sterke positionering en profilering van de branche en het bevorderen van een optimale samenwerking in de keten.

Het Medische kindzorgsysteem (MKS). Dit is een nieuwe systematiek voor het indiceren en organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg aan kinderen buiten het ziekenhuis. In het MKS staan kind en gezin centraal. Lees in onderstaande link de laatste ontwikkelingen.

http://www.hetmedischekindzorgsysteem.nl/

Verdrag inzake de rechten van het kind

Op Pallieterburght hanteren we de visie Handvest Kind & Zorg. Zieke kinderen hebben recht op kindgerichte zorg wat zoveel betekent als gezinsgerichte- en ontwikkelingsgerichte zorg. Als kind heb je recht op de beste medische zorg. De handvesten zijn in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) welke in 1989 is aangenomen door de Verenigde Naties en sinds 1995 van kracht is in Nederland. Dit handvest is door 7 partijen samengesteld. Als lid van de VGVK hanteren wij als uitgangspunt de visie zoals beschreven in het handvest kind & zorg. Als Pallieterburght vertegenwoordigen wij de kinderstem en daarmee ook de rechten van het kind.

HKZ

Als verpleegkundig kinderdagverblijf voldoen we aan de eisen volgens de Wet toelating zorginstelling (WTZi). Daarbij is Enver HKZ gecertificeerd, dat betekent concreet dat het verpleegkundig kinderdagverblijf:

  • De zaken intern goed op orde heeft;
  • Ouders en kind principieel centraal stelt;
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Dit alles hebben we goed georganiseerd, voor de borging als voor de verbetering is een goed kwaliteitsmanagement systeem noodzakelijk. Waar we vooral waarde aan hechten is de medewerkers die de zorg verlenen want deze mensen moeten de kwaliteit leveren, niet het HKZ kwaliteitsboek!

Klanttevredenheidsonderzoek

Om het jaar voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit. Met de uitkomsten van dit onderzoek hopen wij inzicht te krijgen naar de mate van tevredenheid over de verschillende aspecten van de zorg voor zieke kinderen. De algemene tevredenheid is hoog en scoort 8,3.
100% van de kinderen is volgens ouders op zijn of haar gemak bij ons. Ouders hebben veel lovende woorden met betrekking tot betrokkenheid en dienstverlening. De ouders zijn zeer tevreden over de verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging, de kundigheid, oplettendheid en afstemming personeel.
Communicatie scoort een 8,2 waarbij de vriendelijkheid waarmee ouders te woord worden gestaan en de openheid in het contact hoog scoort. De tevredenheid over de medewerkers scoort een 8,4, er worden veel complimenten gegeven door ouders die in het rapport genoemd worden. De waardering is een kroon op het werk, en daar mogen we trots op zijn.

Het volledige rapport van 2017 kunt u hier lezen:

clienttevredenheidsonderzoek

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is een onafhankelijk en betrouwbare ervaringssite van de patiënten federatie. Hier kunnen ouders hun ervaringen en bevindingen doorgeven. Bent u benieuwd naar de ervaring van andere ouders? Of wilt u zelf een waardering op de website vermelden? Dan kan via onderstaande link.

Waardering zorgkaart Nederland

Klachten

Wanneer ouders problemen ervaren aangaande de zorg voor hun kind of algemene regels en werkwijzen die gelden binnen Pallieterburght, kunnen zij zich in eerste instantie richten tot de persoon die het probleem aangaat, indien ouders er niet uitkomen tot de manager van Pallieterburght. Indien dit niet leidt tot een goede oplossing dan kunnen ouders de klacht indienen via de landelijke klachten commissie. Pallieterburght is sinds 2017 aangesloten bij de geschillencommissie zorg.

De geschillencommissie zijn onafhankelijk, onpartijdig en beschikken over de juiste kennis en expertise van de sector. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

Mantelzorg

Als uitgangspunt voor de zorg voor de kinderen is de samenwerking en het luisteren naar ouders essentiële in de zorg voor de kinderen. Ouders/ mantelzorgers kennen hun kind en weten hoe zij de zorg het best kunnen uitvoeren. Wij delen deze zorg door de kinderen zoveel mogelijk zoals ouders dit wensen te benaderen.

Pallieterburght 

Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

010 450 3562 • pallieterburght@enver.nl