ANBI gegevens Stichting Pallieterburght:

RSIN nummer : 809264018

Oprichting
De Stichting Pallieterburght is oorspronkelijk opgericht op 29 juni 2000 met de naam Stichting Pallieter. Op 2 februari 2010 heeft een statutenwijziging plaats gevonden en is de Stichting hernoemd naar Stichting Pallieterburght. Op 27 oktober 2014 heeft er wederom een statuten wijziging plaats gevonden ter modernisering van de statuten.

Vestigingsplaats
De Stichting is gevestigd in Capelle aan den IJssel. Het pand van de Stichting Pallieterburght is gelegen aan de Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

Het secretariaat van Stichting Pallieterburght is gevestigd op het adres van de secretaris: aan de Fascinatio Boulevard 200, Etage 2A 3065 WB Rotterdam.

De financiële zaken van de Stichting Pallieterburght worden verzorgd door de penningmeester gevestigd aan de Fascinatio Boulevard 722, 2909 VA Capelle aan den IJssel.

Het bestuur
In het verslagjaar bestaat het bestuur uit de volgende leden: de heer L. de Boer (voorzitter), de heer R. Faasen (Secretaris), en de heer M.W. van Sluis (Penningmeester).

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor de Stichting onbezoldigd.

Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Doelstelling Stichting Pallieterburght
Het doel van de Stichting is de exploitatie en instandhouding van het gebouw Pallieterburght en het ter beschikkingstellen aan instellingen en of organisaties die het pand openstellen voor (palliatieve) zorg aan ernstig zieke en chronisch zieke kinderen in de wijde omgeving van Capelle aan den IJssel, zonder daarmee winst te beogen.

BELEIDSPLAN Stichting Pallieterburght:
Het pand Pallieterburght wordt namens de Stichting feitelijk geëxploiteerd door Pallieterburght / Enver. In de beginjaren hebben de organisaties Stek Jeugdzorg de begane grond geëxploiteerd en het Sophia Kinderziekenhuis de eerste etage. Met ingang van 01-07-2018 heeft Enver, de rechtsopvolger van Stek jeugdzorg, de exploitatie van het gehele pand op zich genomen, waarbij de begane grond ter beschikking  blijft staan voor de dagopvang van ernstig  zieke kinderen en de eerste etage sinds 01-01-2019 ter beschikking staat voor 24 uurs opvang. Het bestuur van de Stichting heeft per 01-07-2018 een kostendekkend huurcontract voor langere termijn af gesloten met Enver, waarbij Enver zich heeft verbonden tot de exploitatie van het pand ten behoeve van de (palliatieve) zorg voor ernstige zieke kinderen en de Stichting als eigenaar van het pand aan de Kerklaan 460 te Capelle aan den IJssel het benodigde onderhoud te plegen zodat de instandhouding van het pand verzekerd blijft.

Financiën
De Stichting Pallieterburght maakt jaarlijks een jaarrekening welke door het bestuur wordt vastgesteld.  Deze jaarrekeningen worden op deze site gepubliceeerd.

Het pand Pallieterburght is in 2008 gereed gekomen en gefinancierd door financiële donaties en donaties in natura. In de afgelopen jaren hebben de gebruikers van het pand een gebruikersvergoeding betaald welke alle lopende kosten van het pand dekten. Naast het aanwezige kapitaal ontving de Stichting donaties waardoor het groot onderhoud kon worden bekostigd. In 2018 werd duidelijk dat de donaties werden gestopt en het kapitaal aan groot onderhoud en verbouwingen was uitgeput.  Het bestuur heeft in 2018 besloten om vanaf 01-07-2018 het pand ter beschikking te gaan stellen tegen een kostendekkende huur waardoor de (groot) onderhoudskosten op langere termijn worden geborgd.

In de toekomst zal de Stichting ook fondsen werven en in samenwerking met Enver door middel van inzamelingsacties en andere donaties trachten voldoende middelen te verzamelen om eventueel gewenste veranderingen aan het pand te bekostigen.

Pallieterburght 

Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel

010 450 3562 • pallieterburght@enver.nl